پیشنهادات ایمیل خلاقانه

امیدواریم که شما از این سریال چهار قسمتی در بازاریابی ایمیل لذت ببرید! در اینجا ایمیلهایی وجود دارد که از میان همه مراحل ، از هر مرحله از چرخه حیات ایمیل متمایز است.